Mecanism alerta

MECANISMUL

DE ALERTĂ A DISCRIMINĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativã 2014-2020!

DESPRE
PROIECT

OBIECTIV GENERAL

MECANISMUL DE ALERTĂ A DISCRIMINĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT

Acces egal la educație pentru minoritățile etnice din România” este un proiect finanațat prin Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2: „Administrație publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente”;

Obiectiv Specific 2.1: Introducerea de sisteme şi standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP şi implementat, de către Asociația ARES’EL din Ploiești în parteneriat Universitatea de Arte din Târgu-Mureş, timp de 16 luni, începând cu data de 04.10.2018.

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem sustenabil de incluziune socială a tinerilor cu oportunități reduse în general, şi a tinerilor romi, în special.

Proiectul vizează optimizarea procesului de reformă educațională în vederea asigurării accesului egal la educație pentru minoritățile etnice din România prin implicarea activă şi creşterea capacității a 40 de O.N.G.-uri şi a partenerilor sociali de a formula şi propune politici publice în educație cu integrarea egalității de şanse şi nediscriminării etnice pe toate paliere, prin instruirea a 120 de persoane din O.N.G.-uri şi parteneri sociali ce activează în domeniul egalității de şanse şi nediscriminării, educație, tineret, voluntariat şi facilitarea accesului acestora la un mecanism de dialog civic pentru alerta a discriminării etnice în educație, prin desfăşurarea unei campanii de dialog civic şi advocacy pentru formularea, promovarea şi acceptarea unei propuneri alternative de politici publice privind combaterea discriminării etnice în educație, la nivel național.

 

Totodată, proiectul prevede dezvoltarea unui mecanism de alertă a discriminării etnice în învățământ prin dialog civic. Practic, este vorba despre crearea unor proceduri şi centre civile locale de informare, prevenire şi combatere a discriminării în învățământ sub forma de rețea informală la care vor participa atât societatea civilă, cât şi instituțiile şi organismele publice relevante pentru educație.

DESPRE
PARTENERI

Parteneri

Asociația ARES’EL din Ploieşti s-a constituit în scopul creşterii gradului de implicare al tinerilor la viața societății sub toate formele de manifestare ale acesteia. Printre obiectivele asociație se regăsesc: sprijinirea tinerilor romi pentru creştrea şanselor acestora de participare la viața societății şi incluziunea lor socială, precum şi monitorizarea politicilor publice din domeniul tineretului şi al incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. Asociația ARES’EL are experiență de peste 7 ani în lucrul cu comunitățile dezavantajate în special comunitatea romă, toate activitățile şi proiectele desfăşurate până în prezent fiind adresate acestor persoane şi fiind implementate în sistem de voluntariat. Asociația ARES’EL a inițiat şi coordonat campanii de promovare a voluntariatului, combaterii discriminării, protectiei mediului, metodelor inovatoare de educație non-formală şi informală, metodelor de educatie incluzivă.

Universitatea de Arte din din Tîrgu-Mureş (U.A.T.) funcționează, conform H.G. 966/29.09.2011 cu două facultăți, Facultatea de arte în limba româna şi Facultatea de arte în limba maghiară, oferind programe de studiu la nivelul ciclurilor de licență, masterat şi doctorat în domeniul artelor teatrale, muzicale, vizuale şi stiințele comunicării.Caracterul multicultural, bilingv româno-maghiar al U.A.T. aduce proiectului expertiza sa în integrarea persoanelor aparținând minorității maghiare în învățământul superior. U.A.T. are experiența relevantă în formare (peste 70 de ani de învățământ superior) şi în elaborarea şi implementarea de politici interne de management şi incluziune a minorităților etnice în învățământul universitar (planuri de şcolarizare pentru studii bilingve, centru de consiliere etc.)

DESPRE
MECANISM

 • Despre mecanism

  Mecanismul de alertă a discriminării minorităților etnice în învățământ a fost realizat de Universitatea de Arte din Târgu-Mureș (U.A.T.) în parteneriat cu Asociația ARES`EL din Ploiești, în cadrul proiectului „Acces egal la educație pentru minoritățile etnice din România“.

  Mecanismul de alertă a discriminării minorităților etnice în învățământ are la bază ideea de „ombudsman intern“ utilizat de marile companii și multinaționale. Prin acest mecanism se răspunde nevoii de promovare a nediscriminării etnice și accesului egal la educație al persoanelor aparținând minorităților etnice din România printr-o abordare integratoare în unitățile de învățământ atât preuniversitar, cât și universitar, precum și nevoii de consolidare a dialogului civic și colaborării civice ce stimulează capacitatea societății de a reacționa la derapajele sistemului de educație în problema discriminării etnic.

  Adoptarea Mecanismului de alertă a discriminării minorităţilor etnice în învăţământ oferă un mijloc şi instrument O.N.G.-urilor şi partenerilor sociali de a creşte capacitatea lor de implicare şi reacţie la problemele sociale cu care se confruntă minorităţile etnice în România.
 • Cui se adresează?

  Mecanismul de alertă privind discriminarea minorităţilor etnice în învăţământ oferă ONG-urilor şi partenerilor sociali un mijloc de a creşte capacitatea lor de implicare şi reacţie la problemele sociale cu care se confruntă minorităţile etnice în România.
 • Cum funcționează?

  Mecanismul de alertă privind discriminarea minorităţilor etnice în învățământ constă într-un set de reguli și proceduri aplicabile în oricare unitate de învățământ din România care va adera liber la acesta pentru semnalarea și prevenirea discriminării etnice în învățământ. Mecanismul în detaliu va putea fi pus la dispoziție celor interesați prin angajarea partenerială și semnarea unui accord de colaborare.

  O.N.G.-urilor și partenerii sociali interesați să se implice în acțiuni pragmatice de combatere a discriminării etnice şi de promovare a accesului egal la educaţie al persoanelor aparţinând minorităţilor etnice din România sunt antamați să promoveze și să implementeze Mecanismul de alertă privind discriminarea minorităţilor etnice în învățământ în unitățile de învățământ cu care lucrează în mod normal. Aceste organizații își vor însuși modul de funcționare a Mecanismului de alertă și îl vor implementa în școli, licee și universități.

  Cu alte cuvinte, O.N.G.-urile și partenerii sociali care activează în domeniile egalității de șanse și nediscriminare, educație, tineret, voluntariat vor fi implementatorii de facto Mecanismului de alertă a discriminării etnice în unitățile de învățământ. Astfel, crește capacitatea lor de participare la dialogul civic și de a influența pozitiv autoritățile publice de a oferi acces egal la educație pentru persoanele aparținând minorităților etnice din România.

  Cum funcţionează: O.N.G.-urilor și partenerilor sociali vor defini o poziţie de consilier (ombudsman) intern în unităţile de învăţământ. Ombudsman-ul primeşte sesizările de discriminare etnică, asumate sau anonime, ce au loc în unitatea de învăţământ respectivă. Ombudsman-ul are obligaţia să cerceteze discret situaţia sesizată şi să găsească o soluţie alternativă de rezolvare înaintea sesizării poliţiei sau CNCD. Măsurile de rezolvare alternativă vor crea premizele corectării şi prevenirii comportamentului discriminatoriu etnic în învăţământ.

OMBUDSMANUL

Cine este Ombudsmanul?

Cine este ombudsmanul?

Biroul ombudsmanilor reprezintă locul în care întrebările, plângerile și preocupările studenților despre funcționarea universității pot fi discutate într-un mediu confidenţial şi sigur, reprezintă locul unde pot fi discutate conflictele actuale sau anticipate.

Ascultă şi înţelege problemele rămânând neutru în raport cu faptele. Consilierul nu decide cine este bun sau rău. Consilierul încearcă să înţeleagă problema din perspectiva individului. Acesta este un pas esenţial în dezvoltarea opţiunilor de rezoluţie.

Ajută la redimensionarea problemelor, la dezvoltarea şi ajutarea persoanelor să-şi evalueze opţiunile pe care le au. Acest lucru îi ajută pe indivizi să identifice interesele diferitelor persoane implicate şi să se axeze pe opţiunile posibilele pentru a răspunde acestor interese.

Ghidează şi îndrumă persoanele fizice să se ocupe direct de problemă prin utilizarea proceselor de rezoluţie adecvate. Consilierul încearcă adesea să îi ajute pe indivizi să îşi îmbunătăţească abilităţile şi încrederea în a-şi exprima preocupările în mod direct.

Îndrumă individul spre resurse adecvate pentru rezolvarea problemelor. Un consilier poate ajuta persoanele fizice cu una sau mai multe resurse organizaţionale formale care pot rezolva problema.

Asistă în abordarea problemelor prin canalele formale de rezoluţie. Atunci când o persoană nu este capabilă sau nu doreşte să-şi exprime îngrijorarea în mod direct, consilierul poate să ajute, oferind voce preocupării şi/sau creând o conştientizare a problemei printre cei care au putere de decizie corespunzătoare din cadrul organizaţiei.

Facilitează procesele informale de rezoluţie. Consilierul poate ajuta la rezolvarea problemelor dintre părţi prin diferite tipuri de mediere informală.

Identifică noi probleme şi oportunităţi de schimbare sistemică pentru organizaţie.

 • Biroul nu este un avocat pentru nicio parte în litigiu.
 • Biroul nu oferă consultanţă juridică
 • Nu ia decizii în numele universităţii
 • Nu poate să urmărească o plângere dacă aceasta face parte dintr-un accord colectiv
 • Biroul nu participă la procese formale de plângere, la audieri sau procese judiciare.
 • Biroul nu ia decizii administrative sau academice care revin altor departamente din cadrul universităţii
 • Biroul nu determină vinovăţia sau nevinovăţia celor acuzaţi de greşeli.
 • Biroul nu aplică sancţiuni.
 • Biroul nu păstrează dosare şi înregistrări oficiale ale universităţii
 • Nu poate să înregistreze nici o notificare din partea nici unei părţi, inclusiv din partea universităţii.
 • Nu poate să examineze plângeri care sunt judecate de instantele judecătoreşti.
 • Biroul nu poate schimba proceduri sau politici ale universitătii (deşi poate face recomandări în acest sens).
Baza de selecţie a ombudsman-ului

Se pot alege consilieri remarcabili din numeroase medii profesionale și academice, inclusiv oameni de știință, profesioniști în domeniul resurselor umane, mediatori, profesori, directori de linie, ingineri, avocați, contabili și consultanți etc.

Acești consilieri pot să fie angajați interni, asumându-și rolul după îndeplinirea rolurilor anterioare într-o organizație în care au prezentat abilitățile menționate mai sus și au stabilit o reputație larg răspândită pentru integritate, confidențialitate și cunoașterea proceselor organizaționale în funcție.

Atunci când angajează din afară, o unitate de învăţâmânt va căuta adesea pe cineva care are un experiență în rezolvarea conflictelor și/sau a stabilit statutul de consilier prin intermediul unei experiențe organizatorice anterioare.

Consilierii care provin din afara unităţii de învăţâmânt, fără istorie sau relații, pot oferi noi perspective și percepții asupra neutralității și cum poate fi aceasta îmbunătățită. Unităţiile de învăţâmânt ar putea, de asemenea, să se adreseze unui consilier independent care să contracteze serviciile sale.

Formarea formală este de neprețuit în pregătirea pentru rolul consilierului. Unitatea de învățământ poate să ofere o serie de cursuri de formare profesională care includ formarea competențelor, precum și instruire practică în înființarea și menținerea unui birou al consilierului.


Pregătirea formală în mediere și/ sau în alte procese de rezolvare a conflictelor este de asemenea foarte valoroasă. Pentru a rămâne pe marginea problemelor critice ale consilierului, cum ar fi confidențialitatea și privilegiile și pentru a menține și îmbunătăţi abilităţile consilierului, este vitală o participare activă în asociaţiile profesionale relevante. Aceste asociaţii oferă, de asemenea, informaţii nepreţuite şi sprijin profesional.

Arealul de defăşurarea a activităţii ombudsman-ului

Această componentă conţine informaţiile esenţiale despre mediul în care practicanţii acestei profesii îşi exercită activităţile menite să ducă la îndeplinire sarcinile aferente şi eventualele riscuri la care aceştia se expun.

 • activităţile se desfăşoară în diverse locaţii (şcoli, cabinete etc.) de regulă în spaţiu protejat.
 • are un program de muncă cu orar dinamic, care diferă în funcţie de multitudinea proiectelor în care este implicat
 • Frecvenţa interacţiunilor sociale este mare şi majoritatea activităţilor presupune muncă este de echipă.
 • Frecvenţa situaţiilor conflictuale şi a interacţiunilor tensionate este mare.
Planificarea activităţii ombudsman-ului urmăreşte
 • identificare a priorităţilor în activitate
 • planificare a etapelor activităţii zilnice
 • analizare a activităţilor de îndeplinit
 • evaluare a complexităţii activităţilor de îndeplinit
 • respectare a programului de activităţi şi a termenelor stabilite
 • adaptare a programului la situaţii neprevăzute fără afectarea termenului final.

Criterii de stabilire a priorităţile zilnice:

 • priorităţile sunt stabilite cu discernământ, în funcţie de specificul activităţii.
 • priorităţile zilnice sunt stabilite cu responsabilitate pentru asigurarea fluenţei în activitate şi evitarea disfuncţionalităţilor.
Planificarea etapelor activităţilor specifice:
 • Etapele de realizare a activităţilor trebuie să fie stabilite corect şi realist, în funcţie de complexitatea proiectelor
 • Etapele activităţii sunt stabilite cu atenţie, în vederea încadrării în termenele de finalizare a proiectelor.
 • Programul întocmit este flexibil, asigurând posibilitatea operării de modificări şi adaptări la situaţii neprevăzute.
 • Agenda de activităţi este întocmită cu atenţie, ţinând cont de etapele stabilite astfel încât să se asigure corelarea între termenele intermediare.
 • Activităţile nerealizate sunt replanificate prompt pentru încadrarea în termenele prestabilite.
 • Durata activităţilor este restabilită în funcţie de timpul disponibil şi de priorităţi.
 • Activităţile replanificate sunt correlate permanent cu cele aflate în derulare pentru asigurarea cursivităţii programului de realizat.
Priorităţi:
 • întâlniri cu elevi, studenţi
 • negocieri etc.
Situaţii neprevăzute:
 • întâlniri urgente solicitate de beneficiar
CONFIDENŢIALITATEA:
 • Confidenţialitatea este un principiu important în activitatea ombudsman-ului universitar.
 • Ombudsman-ul nu dezvăluie identitatea vizitatorilor sau conţinutul conversaţiilor decât dacă a primit din partea vizitatorului permisiunea să o facă. Singura excepţie de la acest angajament de confidenţialitate este atunci când ombudsman-ul stabileşte că există un risc iminent de vătămare gravă pentru sine sau pentru alţii.

PARTENERIATE

ASOCIAȚIA ARES’EL Str. Eremia Grigorescu, nr.9, Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, România e-mail: asociatia_aresel@yahoo.com

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREȘ
Str. Samuel Koteles, nr.6,
Municipiul Târgu-Mureş, judeţul Mureş, România
e-mail: danalb_hr@yahoo.com – Dan Vasile ALB – Responsabil

CONTACT

Ai intrebari sau propuneri ?

Suntem aici pentru tine, nu ezita sa ne contactezi !

Copyright © MECANISM.ALERTA.DISCRIMINARE.INFO 2019.